رزومه و مهارت ها نکته مهم » در قسمت مهارتها تمامی نکات برجسته رزومه خود را بیاورید. درواقع چیزی که در درجه اول بعد از رشته شما مورد توجه قرار می گیرد مهارت های شما در زمینه های مختلف است. در هر خط فقط یک موضوع یا مهارت را بنویسید . پیشنهاد می شود چند خط به نرم افزار های تخصصی […]